Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN LIQUI MOLY VIỆT NAM

CONG TY CO PHAN (CP) LIQUI MOLY VIET NAM

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN LIQUI MOLY VIỆT NAM:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 4530 Y
2 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520 N
3 Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730 N
4 Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác 8129 N
5 Cho thuê xe có động cơ 7710 N
6 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669 N
7 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661 N
8 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543 N
9 Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542 N
10 Bán mô tô, xe máy 4541 N
11 Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: