Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ANH VIỆT

CONG TY CO PHAN (CP) GIAO DUC ANH VIET

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ANH VIỆT:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Giáo dục nghề nghiệp 8532 Y
2 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010 N
3 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559 N
4 Hoạt động tư vấn quản lý 7020 N
5 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6619 N
6 Chế biến và bảo quản rau quả 1030 N
7 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020 N

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: