Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUANG MINH

CONG TY CO PHAN (CP) DAU TU XAY DUNG DIA OC QUANG MINH

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUANG MINH:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: