Vui lòng nhập tên công ty hoặc mã số thuế để tra cứu!


Kết quả tìm kiếm cho

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN SAO

CONG TY CO PHAN (CP) SAI GON SAO

DANH SÁCH NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN SAO:

STT Tên Ngành Mã Ngành Ngành Chính
1 Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7100 Y

Doanh nghiệp cùng lĩnh vực: